10 ต.ค. 2550

การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า

การประกอบธุรกิจ สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จของธุรกิจ คือ "ลูกค้า" บทความชุดนี้ จะรวบรวมเรื่องเกี่ยวกับ "เทคนิคการบริหารความต้องการของลูกค้า" ซึ่งเมื่อเราสามารถบริหารความต้องการของลูกค้าได้แล้ว โอกาสที่องค์กรจะประสบผลสำเร็จย่อมมีมากขึ้น ตอนแรก เราจะพูดถึงเรื่อง "การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า"

ทำไมเราต้องทราบความต้องการของลูกค้า?
1. เพื่อสร้างสรรค์การบริการที่ตอบสนองความต้องของลูกค้า
2. เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความประทับใจในการใช้บริการให้กับลูกค้า
3. ลูกค้าที่ประทับใจ จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และเป็นการประชาสัมพันธ์ที่กลุ่มเป้าหมายเชื่อถือมากที่สุด
4. ลูกค้าที่ประทับใจ จะกลับมาใช้บริการซ้ำเรื่อยๆ ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน

เราจะทราบความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร?
1. สำรวจความต้องการของลูกค้า ก่อนเริ่มดำเนินกิจการ เพื่อเตรียมการบริการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง
2. แบบสอบถามความคิดเห็นของลูกค้าในการใช้บริการ เพื่อปรับปรุงการบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลง และควบคุมคุณภาพของการบริการให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
3. การสร้างฐานข้อมูลของลูกค้า เพื่อการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง หลังจากการใช้บริการ และรับทราบข้อเสนอแนะ ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาการบริการที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริง

ไม่มีความคิดเห็น: